Điều kiện nghiệm thu hạng mục công việc của DAĐT ứng dụng CNTT

  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Điều kiện nghiệm thu hạng mục công việc của DAĐT ứng dụng CNTT
Điều kiện nghiệm thu hạng mục công việc của DAĐT ứng dụng CNTT

Ngày 09/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 24/2020/TT-BTTTT quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Điều kiện nghiệm thu hạng mục công việc của DAĐT ứng dụng CNTT, Thông tư 24/2020/TT-BTTTT

Điều kiện nghiệm thu hạng mục công việc của DAĐT ứng dụng CNTT (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 11 Thông tư 24/2020/TT-BTTTT quy định sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án được nghiệm thu, bàn giao để đưa vào sử dụng theo quy định tại Điều 35 Nghị định 73/2019/NĐ-CPĐiều kiện để nghiệm thu sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án như sau:

  • Sản phẩm hoặc hạng mục công việc được hoàn thành đầy đủ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, các yêu cầu theo hợp đồng và thiết kế chi tiết được phê duyệt;

  • Sản phẩm hoặc hạng mục công việc được kiểm thử hoặc vận hành thử đáp ứng yêu cầu chất lượng theo quy định tại Điều 34 Nghị định 73/2019/NĐ-CP và Điều 10 của Thông tư 24/2020/TT-BTTTT .

- Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan thỏa thuận về nội dung nghiệm thu, thời điểm, địa điểm nghiệm thu, bàn giao sau khi đáp ứng các điều kiện trên. Kết quả nghiệm thu, bàn giao được lập thành biên bản theo mẫu tại Phụ lục I của Thông tư 24/2020/TT-BTTTT. Sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án chỉ được bàn giao cho chủ đầu tư sau khi đã nghiệm thu đạt yêu cầu chất lượng.

- Nhà thầu triển khai có trách nhiệm bàn giao sản phẩm hoặc hạng mục công việc cho chủ đầu tư, đồng thời phải chuyển giao kèm theo các tài liệu sau:

  • Hồ sơ hoàn thành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án theo danh mục tại Phụ lục IV của Thông tư 24/2020/TT-BTTTT ;

  • Bộ chương trình cài đặt phần mềm và mã nguồn của chương trình (nếu có);

  • Các tài liệu hướng dẫn sử dụng, quản trị, vận hành; tài liệu phục vụ đào tạo người sử dụng, quản trị, vận hành; tài liệu quy trình bảo trì (nếu có); hướng dẫn về kỹ thuật và tiêu chuẩn, quy chuẩn (nếu có). Nội dung chủ yếu của công tác quản trị, vận hành, bảo trì sản phẩm hoặc hạng mục công việc theo hướng dẫn tại Phụ lục số 3a, 3b của Phụ lục III Thông tư 24/2020/TT-BTTTT;

  • Tài liệu kỹ thuật phục vụ kết nối theo quy định (đối với dự án có kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, cơ quan trung ương, địa phương);

  • Các tài liệu của từng giai đoạn trong quá trình xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

- Các tài liệu bàn giao quy định tại khoản này phải được xác định rõ trong hợp đồng và là một phần trong sản phẩm của toàn bộ dự án.

 Chi tiết xem thêm tại Thông tư 24/2020/TT-BTTTT, có hiệu lực từ 25/10/2020.